quot;Ел хызметинде газетасы: Ҳәзир базарда мал арзан, оның от-жеми де арзан, бирақ неге гөш қымбат?ГҲәзир базарда мал арзан, оның от-жеми де арзан, бирақ неге гөш қымбат?

Гөш баҳасының қымбатлап кеткени ҳаққында пуқаралардан көплеген мүрәжатлар келип түспекте.

«Ҳәзир базарда мал арзан. Контракт төлеў ушын халық малларын базарға шығарды. Ҳәзир писикшиликтиң ўақты, от-жем арзан. Дурыс, қыстың ўақытлары, ерте бәҳәрде от-жем де, маллар да қымбат болады. Ол ўақта гөштиң қымбатлағанын дурыс түсинсе болады. Ал, мал менен от-жем арзанлағаннан кейин гөш те арзанлаўы керек емес пе? Яқ, керисинше, ҳәзир гөштиң баҳасы 68-70 мың. Қымбатлағаннан кейин қайтып түсиў жоқ. Тек алға қарай кетип баратыр. Усыны бир қадағалайтуғын орган бармекен? Сатыўшылардан барып неге қымбат сатып атырсыз, деп сорасақ, олар: «бизлер тек сатыўшылармыз, бизлердиң жоқарымызда отырған «нәҳән»лер баҳаны белгилейди», дейди. Бизге усы мәселени үйренип берсеңиз» делинеди мүрәжатларда.

Биз гөш баҳасының асып кетиўине байланыслы пуқаралардың мүрәжатлары тийкарында журналистлик тексериў өткеретуғынлығымызды мәлимлеймиз.

👉@el_xizmetinde
открыть в телеграме

quot;Ел хызметинде газетасы: https://youtu.be/ktBydoNqU5A


https://youtu.be/ktBydoNqU5A

YouTube
Бурынгы колледж жатакханасы кайта ремонт исленип баспанасы жокларга бериледи
Mustafa Telegram WhatsApp +7702 749-99-25

открыть в телеграме

quot;Ел хызметинде газетасы: Журналист кадр жумысқа аламыз!Аналитикалық мақала жаза алатуғын, жу


Журналист кадр жумысқа аламыз!

Аналитикалық мақала жаза алатуғын, журналистлик тексериў жүргизиў уқыбы бар, лонгрид форматында материал таярлап билетуғын журналист кадр излемектемиз.

Журналист дипломы болыў шәрт емес, қәлеми бар, жүреги ҳәм жуўапкершилиги болса жетерли.

Бот арқалы резюме қалдырыў мүмкин.

@El_xizmetindebot
открыть в телеграме

quot;Ел хызметинде газетасы: ЕСЛЕУЕски дәуирдеги адамлар хәр бир сөзди астарлап сөйлейтин болған мәс


ЕСЛЕУ

Ески дәуирдеги адамлар хәр бир сөзди астарлап сөйлейтин болған мәселен "Аспанда Қудай жерде Қарлыбай" деген әпсанауий шахстын студентлери оның бир гәпине түсинсе бир гәпине түсинбейтин болған.
"Сыйырдың үстине ешек деп минсең өңкелейдиғо баламау" дейди екен.
Мине усы сөзге студентлер түсинбей жүретин болған.
Және бир мысалы атын айтыу шәрт емес бир жасы үлкен аға ректор алдына кирип ал қозшым мениң балам өз күши менен экзаменнен еки алған екен соған бир санды қосыа үш етип оқыуға киритсек қалай болар екен депти.
Әне астарлап сөйлеу деген хәзир бундай сөйлейтин бирде бир адамды тауалмайсаң.
Буның изи жақсылыққа алып келмейди.
открыть в телеграмеПопулярное

Список каналов